Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu

 

Općenito

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obveza tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. 


Pravo na pristup informacijama ima svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba – korisnik prava, a u skladu s uvjetima i ograničenjima iz Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22, u nastavku: Zakon). 


Lijepa Bistrica d.o.o. kao trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave je prema Zakonu tijelo javne vlasti koje mora korisnicima omogućiti pristup informacijama.

 

Službenik za informiranje

Radi osiguravanja prava na pristup informacijama Lijepa Bistrica d.o.o. je imenovala službenika za informiranje, a koji službenik je mjerodavan za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Službenik za informiranje: 

Tomislav Šimunić

Tel: 049/469-119   |   E-mail: lijepa.bistrica@marija-bistrica.hr

 

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama

Lijepa Bistrica d.o.o. kao tijelo javne vlasti omogućuje pristup informacijama:

 • 1.    Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama,
 • 2.    Davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
          •     Neposrednim davanjem informacije
    •     Davanjem informacije pisanim putem
  •     Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  •     Dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju
  •     Na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Lijepoj Bistrici d.o.o.

 

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno ga je dostaviti:

-    e-mailom na adresu lijepa.bistrica@marija-bistrica.hr s naznakom „Pristup informacijama“
-    na adresu Lijepe Bistrice d.o.o., Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, s naznakom „Pristup informacijama“

 

Pisani zahtjev mora sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti, odnosno Lijepe Bistrice d.o.o., podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.


Ako se zahtjev podnosi usmenim putem, zahtjev se podnosi na broj telefona 049/469-119 svakim radnim danom od 10.00 - 14.00 sati, a o čemu se sastavlja službena bilješka.


Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona.


Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.


Na pristup informacijama se ne plaća upravna pristojba, ali Lijepa Bistrica d.o.o. ima pravo od korisnika tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija objavljeni su u Narodnim novinama br. 12/14.


Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Lijepa Bistrica d.o.o. će o zahtjevu odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, Lijepa Bistrica d.o.o. će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da zahtjev ispravi ili dopuni u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak ili dopunu. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Lijepa Bistrica d.o.o. će rješenjem odbaciti zahtjev.

 

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

 

U skladu s člankom 18. stavkom 5. Zakona, ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.


Ograničenje prava na pristup informacijama

Lijepa Bistrica d.o.o. kao tijelo javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

 

Lijepa Bistrica d.o.o. može ograničiti pristup informaciji ako je:

    •     Informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka

    Informacija poslovna ili profesionalna tajna sukladno zakonu

    Informacija porezna tajna sukladno zakonu

    Informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka

    Informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka nositelja prava

    Pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima

    U ostalim slučajevima

 

Također, Lijepa Bistrica d.o.o. može ograničiti pristup informaciji ako postoje sumnje da bi njezino objavljivanje:

 •     Onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne
 •     Onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor odnosno nadzor zakonitosti.

 

Osim spomenutog, Lijepa Bistrica d.o.o. može ograničiti pristup informaciji ako je:

    Informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade

 •      Informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova. 


Pravo na ponovnu uporabu informacija

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.

 

Ponovna uporaba je uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

 

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka koje mora navesti u zahtjevu za pristup informacijama, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).


Lijepa Bistrica d.o.o. odlučit će o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Lijepa Bistrica d.o.o. može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacije nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacija.


Žalba

Protiv rješenja Lijepe Bistrice d.o.o. korisnik odnosno podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Korisnik odnosno podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu i ako Lijepa Bistrica d.o.o., u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.


Povjerenik je dužan rješenje o žalbi donijeti i dostaviti podnositelju žalbe, putem Lijepe Bistrice d.o.o., najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe.


Protiv rješenja Povjerenika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. U tom slučaju Visoki upravni sud Republike Hrvatske je dužan donijeti odluku u roku od 90 dana od dana podnošenja upravne tužbe.


Radi što jednostavnijeg ostvarivanja prava na pristup informacijama, Lijepa Bistrica d.o.o. objavljuje obrasce putem kojih se može zatražiti pravo na pristup informacijama, kao i obrasce za podnošenje žalbe. 


Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva na adresu:

Lijepa Bistrica d.o.o.

Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica

Kontakt: 049/469-119