Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

Trgovačko društvo Lijepa Bistrica d.o.o. je pružatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Marija Bistrica.

Gospodarenje s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada

Pružanje javne usluge u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom i Odlukom o načinu pružanja javne usluge

Preuzimanje svih troškova gospodarenja prikupljenim otpadom

Osiguravanje spremnika za primopredaju komunalnog otpada

Preuzimanje sadržaja spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad

Provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja

Vođenje propisanih evidencija

Propisno označavanje spremnika

Osiguravanje sigurnosti, redovitosti i kvalitete javne usluge

Predavanje miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom

Obračunavanje cijene javne usluge na način propisan Zakonom, Odlukom i cjenikom Davatelja usluge

Usluge